572-802-062 praca@pkgh.pl

Zapewniamy legalną pracę
w charakterze Opiekunki/Opiekuna
osób starszych na terenie Niemiec

Z

Ciągłość zatrudnienia

Z

Terminowe wypłaty

Z

Zakwaterowanie i wyżywienie

PKGH.PL

RODO

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszło nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Dostosowując się do zmian postanowiliśmy zmodernizować Politykę prywatności obowiązującą w naszej firmie oraz proces kontaktu z kandydatami oraz pracownikami.

Wprowadzenie zmian obejmuje wyszczególnienie sposobu i celu kontaktu tak, aby treść zgody była napisana w sposób jasny i zrozumiały. Każda z wyrażonych zgód jest dobrowolna. Ponadto każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, zmieniania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, bycia zapomnianym, wniesienia skargi do organu nadzorczego lub cofnięcia zgody.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: PKGH Sp. z o. o., siedziba: ul. Waryńskiego 2, kod pocztowy: 45-047 Opole, NIP: 897-187-35-68, REGON: 384966765.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych są przetwarzane w celach: zatrudnienie, kontakt telefoniczny lub e-mailowy dot. m.in. bieżących formalności, oferty pracy, weryfikacja poziomu znajomości języka niemieckiego, prowadzenie rejestru pracowników i zleceniobiorców, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy, zgłaszanie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja zgłoszeń i przekazywanie danych o zwolnieniach, prowadzenie rozliczeń, wypłata wynagrodzeń, naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS, archiwizacja, wysyłanie rozliczeń, przekazywanie wiadomości marketingowych.

Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem.

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) dane osobowe?

W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli: 50 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.), 50 lat [art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)].

W zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, maksymalnie do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.

Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć nam dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o pracę lub/i umów cywilnoprawnych jak i wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b,

2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) art. 1, 6 oraz 6a

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 t.j.) Dział III Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) art. 1, 6 oraz 6a;

Czy Państwa dane są automatycznie profilowane?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

 

Dane firmy

PKGH SP. Z O. O. 
NIP 897-187-35-68

Telefon

572-802-062

Adres e-mail

praca@pkgh.pl